HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Animation | Adventure | Drama > Belle: The Dragon and the Freckled Princess

Belle: The Dragon and the Freckled Princess 2021

Belle: The Dragon and the Freckled Princess
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.
 122 minutes (2 hrs 02 mins)
Global total gross
  $56.6 Million
Mamoru Hosoda
Ryo Narita
Ryo Narita
Actor
Character
Kaho Nakamura
Suzu / Belle
Ryô Narita
Shinobu Hisatake
Shota Sometani
Shinjiro Chikami
Tina Tamashiro
Ruka Watanabe
Ikura
Hiroka Betsuyaku
Ryoko Moriyama
Yoshitani
Michiko Shimizu
Kita
Fuyumi Sakamoto
Okumoto
Yoshimi Iwasaki
Nakai
Sachiyo Nakao
Hatanaka
Toshiyuki Morikawa
Justian
Mamoru Miyano
Muitaro Hitokawa / Tokoraemaru
Sumi Shimamoto
Suzu's Mother
Koji Yakusho
Suzu's father
Ken Ishiguro
Kei's Father
Ermhoi
Peggy Sue
Hana
Wisdom
Takeru Satoh
Ryu
Mami Koyama
Swan
Kenjiro Tsuda
Jelinek
ADVERTISMENT