HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama | Romance > Better Days

Better Days 2019 No one younger than 15 may see a 15 film in a cinema.

BBFC

Better Days
ADVERTISMENT
 138 minutes (2 hrs 18 mins)
UK release date UK release: 8th November 2019
 BBFC Age Rating:  15 age rating
US release date US release: 8th November 2019
US total gross
  $1.9 Million
Global total gross
  $225.9 Million
Derek Tsang
Actor
Character
Dongyu Zhou
Chen Nian
Jackson Yee
Xiao Bei
Fang Yin
Zheng Yi
Jue Huang
Lao Yang
Luyun Heliao
Ran Liu
Junlin Luo
Yue Wu
Zhou Lei
Xinyi Zhang
Yao Zhang
Li Xiang
Yifan Zhang
Hu Xiaodie
Runnan Zhao
Da Kang
Ye Zhou
Wei Lai
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.