HOME
MOVIE NEWS
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > Break Through the Darkness

Break Through the Darkness

Break Through the Darkness
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Year: 2021
 112 minutes (1 hrs 52 mins)
China release date China release: 25th April 2021
Global total gross
  $52.7 Million
Yulai Lü
Actor
Character
Wu Jiang
Song Yirui
Songwen Zhang
Cao Zhiyuan
Kim Scar
Sun Zhibiao
Qian Li
Lin Qiaoer
Yi Zhao
Liu Lijun
Gang Jiao
Old Zheng
Yong You
Director Xia
Lin Liu
Qi's Wife
Zhidi Bai
Cao Shunhua
Liyun Wang
Luo's Mother
Bo Qian
Uncle Luo
Borui Dong
Wei Dayong
Kelong Xu
Fang Zhou
Zhang Kangle
Zhou Quan
Alan Aruna
Luo Zili
Xueming Jiang
Zhao Yong
Jack Tu
Man in Glass
Shuang Wu
Du Juan
Fan Shiran
Yang Rui
Junqi Liu
Worker #2
Hai Qin
Zhang Jie
Qian Yi
Elder Victim
Tianshu Zhang
Group Leader Chen
Fengzhu Jia
Zhao Tianlu
Ruoxi Wang
Daughter of Elder Victim
Yuhan Gu
Cao Wanwan
Feng Wang
Director of Public Security Department
Jianlong Wang
Leader of Discipline Inspection Commission
Wang Jingyu
Team Leader of S.W.A.T.
ADVERTISMENT