HOME
MOVIE NEWS
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Thriller > Cliff Walkers

Cliff Walkers

Cliff Walkers
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Year: 2021
 120 minutes (2 hrs 00 mins)
China release date China release: 30th April 2021
US release date US release: 30th April 2021
Global total gross
  $180 Million
Yimou Zhang
Actor
Character
Haocun Liu
Liu Hao Cun
Hailu Qin
Hewei Yu
Yi Zhang
Yawen Zhu
ADVERTISMENT