HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > War > The Eight Hundred

The Eight Hundred 2020 No one younger than 15 may see a 15 film in a cinema.

BBFC

The Eight Hundred
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.
 165 minutes (2 hrs 45 mins)
China release date China release: 14th August 2020
UK release date UK release: 16th September 2020
 BBFC Age Rating:  15 age rating
US release date US release: 28th August 2020
US total gross
  $250.2 Thousand
Global total gross
  $461.4 Million
Hu Guan
Actor
Character
Zhi-zhong Huang
Lao Hulu
Zhang Junyi
Little Hubei
Hao Ou
Duan Wu
Wu Jiang
Lao Tie
Yi Zhang
Lao Suanpan
Qianyuan Wang
Yang Guai
Cheng Zhang
Lei Xiong
Siyu Lu
Yang Ruifu
Chun Du
Xie Jinyuan
Vision Wei
Zhu Shengzhong
Youhao Zhang
Xiao Qiyue
Yixin Tang
Yang Huimin
Jiuxiao Li
Dao Zi
Chen Li
Qi Jiaming, the Shandong Soldier
Yong Hou
Professor
Bai Qing Xin
Fang Xingwen
Jing Liang
Wife of Professor
Augusta Xu-Holland
Eva
Jingwu Ma
Theatre Manager
Haoming Yu
Shangguan Zhibiao
Xiaoqing Liu
Sister Rong
Chen Yao
He Xiangning
Ailei Yu
Luoyang Chan
Ryan Zheng
Chen Shusheng
Xiaoming Huang
Messager
Xiaoguang Hu
Hubei Officer
En Bai
Yang Deyu
Lu Cao
Jiang Jing
Yunlong Liu
Lin Yang
Jiahua Yang
Liao Zhikai
Hideo Nakaizumi
Konow Isao
Shuang Gao
Tang Pinxin
Wei Zheng
A Qiu
Dongping Gao
President Lu
Miyi Huang
Miss Lu
Weiyu Cao
Yu Hongjun
Yang Song
Zhang Boting
Letong Xu
Soldier
Brono Bajtala
Journalist
Terry Cormier
American Journalist
Diego Dati
Italian Military Observer
Zilan Du
Soldier
Eric Heise
American Journalist
Daniel Krauser
British Army Officer
Stuart D. Latham
American Journalist
Drago Lazetich
American journalist Tony
Samuel D.T. Mackey
British Solider / British Citirzen
Vincent Matile
French Journalist
Lionel Roudaut
Foreign military observer
David Semery
French journalist Dave
Sihan Shan
Xing Xu
Omer Yuzuak
Journalist
Gianluca Zoppa
Italian Journalist Luca
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.