HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama | History > The Pioneer

No cover art for The Pioneer
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

The Pioneer 2021

 121 minutes (2 hrs 01 mins)
China release date China release: 26th June 2021
Global total gross
  $17 Million
Xu Zhanxiong
Actor
Character
Songwen Zhang
Li Dazhao
Yifeng Li
Mao Zedong
Liya Tong
Zhao Renlan
Taishen Cheng
Yuchang Peng
Zhang Xueliang
Jiuxiao Li
Qing Zi
Geng Han
Chiang Kai-Shek
Jing Liang
Shaohua Ma
Sun Yat-sen
Hao Qin
Chen Duxiu
Bai-Ke
Xu San
Qian Yu
Wu Yuwen
ADVERTISMENT