HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Horror > Z: Hatenaki Kibou

Z: Hatenaki Kibou 2014

Z: Hatenaki Kibou
ADVERTISMENT
 109 minutes (1 hrs 49 mins)
Japan release date Japan release: 26th July 2014
Norio Tsuruta
Actor
Character
Koji Aihara
Zombie
Tomohiko Aoki
Nii Ichii
Mayu Kawamoto
Noriko Kijima
Ruru Mao
Shoichi Matsuda
Nana Nanaumi
Yuji Oyakawa
Yukari Sakuraba
Hisanori Sato
Miharu Tanaka
ADVERTISMENT